Ticket Reservation Officer

คุณสมบัติ 
- ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ สัญชาติไทย 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อนุปริญญา ในสาขาการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Amadeus อย่างต่ำ 2 ปีขึ้นไป
- มีทักษะทางด้านการพิมพ์เป็นอย่างดี 
- มีบุคลิกภาพเป็นมิตร และมีใจรักการบริการ 
- มีความขยัน อดทน และเสียสละในการทำงาน 
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 
- มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการการตลาด การขายและการเจรจาต่อรอง 
- มีอารมณ์ขัน 
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ 

ลักษณะงาน 
- รับผิดชอบการบริหารจัดการลูกค้า การขายและการจองตั๋ว 
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการเดินทางต่างๆ แก่ลูกค้า 
- สำรองการจองผ่านระบบให้กับลูกค้า (ดังนั้น คุณจำเป็นต้องสามารถทำงานโปรแกรม Amadeus)
- ตรวจสอบใบแจ้งราคาสินค้าให้กับลูกค้าผ่านระบบการจองออนไลน์ ซึ่งต่อเนื่องในทุกวันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- ทำงานเป็นกะ และสามารถทำงานได้ในวันหยุด 
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วันครึ่ง วันละ 8 ชั่วโมง

Travel &Ticketing Consultant (Part-time)

คุณสมบัติ 
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อนุปริญญา ในสาขาการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรมมการบินเป็นอย่างดี 
- มีความสามารถในการอ่านเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Amadeus และ Galileo จะได้รับการพิจารณาก่อน 
- ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือในสาขาการบริหารจัดการ 
- มีบุคลิกภาพดีและมีความเป็นผู้นำ 
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การขาย และการตลาดเป็นอย่างดี

ลักษณะงาน 
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งในด้านตั๋วเครื่องบินและโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างๆ 
- ค้นหาและแนะนำบริษัทคู่ค้าในด้านตั๋วเครื่องบิน การท่องเที่ยว และสินค้าทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง 
- หาทางแก้ปัญหาในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงาน 
- พัฒนาทักษะการทำงานและความรู้แก่พนักงาน 
- เวลาการทำงานสามารถยืดหยุ่นได้

Web marketing / Web master

คุณสมบัติ 
- ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ สัญชาติไทย 
- วุฒิการศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกร HTML และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- มีทักษะทางการตลาดและบริหารจั

ดการเป็นอย่างดี 
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 
- มีความขยัน อดทน และเสียสละในการทำงาน 
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 
- มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี 
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

ลักษณะงาน 
- ตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซด์ และการทำงานของเว็บ 
- ดูแลและพัฒนาเนื้อหาภายในเว็บไซด์ 
- ออกจดหมายข่าว 
- ตรวจสอบอันดับของการค้นหาบนอินเตอร์เน็ต 
- ตรวจสอบความเป็นไปของคู่แข่งธุรกิจ เช่น สินค้า โปรโมชั่น เป็นต้น 
- ทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 09.00-17.30.

นักศึกษาฝึกงาน

Web Programmer

- นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ในด้าน IT, Computer หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม PHP , My SQL เป็นอย่างดี
- มีความขยัน อดทน กระตือร้น, อุตสาหะ, สามารถทำงานเป็นกะ หรือล่วงเวลาได้

Network & Technician

- นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาด้าน IT, Computer, Hardware, Electronic, Telecommunication 
- มีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ Hardware และการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- มีความกระตือรือร้น, อุตสาหะ, สามารถทำงานเป็นกะ หรือล่วงเวลาได้
- รักงานด้านบริการ 
- มีควาสามารถในการทำงานเป็นทีม 

Sale Representative

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ/ การตลาด หรืออื่นๆที่เกียวข้อง 
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-WORD, EXCEL ได้ดี 
- ร่าเริง มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม 
- มีทักษะการตลาด การขาย การบริการ และการสื่อสารในระดับดี
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Marketing 

- เป็นนักศีกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ / การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-WORD, EXCEL ได้ดี
- ร่าเริงมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
- มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด การนำเสนอ และการสื่อสารที่ดี
- หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Video Presentation

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกียวกับ Multi Media
- มีความรู้ในเรื่อง Multi Media และการทำ Presentation เป็นอย่างดี
- มีความรู้ในโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก, ตัดต่อวีดีโอ, หรือตัดต่อภาพได้เป็นอย่างดี
- มีความกะตือรือร้น, อุตสาหะ, สามารถทำงานล่วงเวลาได้

Customer Services

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ/ การจัดการ/ การตลาด หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-WORD, EXCEL ได้ดี
- รักงานบริการ มีทักษะการตลาด การขาย และการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นกะได้
- ร่าเริง มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม

Human Resources 

- เป็นนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์/บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะทางด้านการบริหาร และการสื่อสารที่ดี ตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ

Tour Operation 

- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาภาษาอังกฤษ / การท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกภาพ และรักงานด้านบริการ
- มีทักษะในการขาย และการต่อรองในระดับดี
- มีความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ
- หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานกับทางบริษัท


1.นักศึกษาฝึกงานในทุกตำแหน่งมีโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงาน
2.สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับดีเยี่ยม บริษัทฯ จะมีรางวัล และประกาศนียบัตรให้เมื่อจบการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาการฝึกงานของนักศึกษา 
3.ทางบริษัทฯ จะออกประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานให้แก่นักศึกษาผู้ผ่านการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงให้กับนักศึกษาตอนสมัครงานกับองค์กรต่างๆ เมื่อจบการศึกษา
4.นักศึกษาที่เคยปฏิบัติงานกับทางบริษัทฯ แลัวมีผลการปฏิบัติงานดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการรับเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ หลังจบการศึกษา

* หมายเหตุ :นักศึกษาที่ต้องการเข้าฝึกประสบการณ์ต้องมีระยะเวลาในการฝึก 3 เดือนขึ้นไป
 
 
   
ข้อมูลการเดินทาง

   
  
ความคิดเห็นบางส่วนจากลูกค้าที่ใช้บริการจาก smilelandtravel.com
 
เซลส์ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ตอบคำถามด้วยความอดทน ไม่ว่าจะสอบถามเยอะแค่ไหน ก็ตอบคำถามได้ทุกคำถามอย่างดี น่ารักมากๆค่ะ

สุนีย์


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะคุณน้องและสมายแลนด์ทุกคนน่ะค่ะ ประทับใจกับการให้บริการมาก ทันใจทันเวลา ถูกใจทุกครั้งที่ซื้อตั๋วที่สมายแลนด์ ขอให้มีลูกค้าเยอะๆได้โบนัสเยอะกันทุกคนน่ะค่ะ

คุณสาคร


ซื้อแพคเกจทัวร์ฮ่องกงจากที่นี่ คุ้มมากๆค่ะ ราคาถูก ได้พักโรงแรม 4 ดาวด้วย ชอบที่แถมฟรีซิตี้ทัวร์ไปนั่งกระเช้านองปิง ซื้อแพคเกจฮ่องกงที่นี่คุ้มสุดๆ

คุณยุพินตั๋วเครื่องบินที่นี่ถูกกว่าที่อื่นๆที่เคยถามมาค่อนข้างเยอะ ถึงราคาตั๋วถูกแต่การบริการก็รวดเร็วครับ
 
แก้วก้อง


 
ไป ทัวร์เกาหลี เมื่อช่วงต้นปี เป็นกรุ๊ปที่สนุกมาก หัวหน้าทัวร์กับไกด์ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่างดี กรุ๊ปก็คนไม่เยอะเกินไปเลยไม่รู้สึกอึดอัดวุ่นวาย คิดว่าปีหน้าจะไป ทัวร์ญี่ปุ่น อีก คงจะใช้บริการจากที่นี่แน่นอนค่ะ

รัตนาพรเดือนที่แล้วจองตั๋วไปซิดนีย์กับที่นี่ พอดีวันกลับต้องเลื่อนกลับเร็วกะทันหันแบบด่วนมากๆ แต่พนักงานที่นี่ก็ช่วยเหลือติดต่อแอร์ไลน์ให้ทุกอย่าง จนสามารถเดินทางกลับมาได้ทันเวลาพอดี ขอบคุณมากนะคะ
 
เมย์บริการรดีมาก รวดเร็วดีค่ะ จะใช้บริการต่อนะคะ
 
สุนทรีย์เคยจองตั๋วเครื่องบิน จากที่นี่ได้ตั๋วเครื่องบินราคาถูกมากครับ บริการก้อดี ไว้คราวหน้าขอราคาตั๋วเครื่องบินเท่านี้อีกได้มั้ยครับ
 
วิวัฒน์


 
ขอบคุณมากค่ะ แล้วจะใช้บริการอีกนะคะ สะดวกและบริการดีมากค่ะ

K.Anusara


 
บริการได้เร็วทันใจมาก ประทับใจสุดๆ ได้ลูกค้าที่ภักดี
 
ปิยะดา


 
ขอบคุณมากน่ะค่ะ สะดวกมากเลยค่ะ และก้อให้ข้อมูที่ถูกใจรวดเร็วมากจะแชร์เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
เพิ่ม อีก 1 คนแล้วค่ะ
 
Wilasinee


ขอบคุณค่ะมากคับ ปกติจองตั๋วก็ส่งเมล์มาแจ้ง
ช่วงนี้ งานยุ่ง แถมรีบแบบลนลาน เพราะโดนทัวร์ยกเลิกมา 2 บริษัท แล้วใกล้วันจะเดินทางยัง งง อยู่เลย
ต้องขอบพระคุณ คุณบี มาก บริการดี 
ช่วยกระเหรี่ยงคนนี้ได้ดีทีเดียว ประทับใจ ขอบคุณคับ

คุณจีน


ราคาตั๋วเครื่องบินทางสไมล์แลนด์ ถูกมากค่ะ
เทียบราคากับเจ้าอื่น ไปติมอร์ ประหยัดไปหลายพันเลยค่ะ ขอบคุณค่ะมากนะค่ะ

น้องหญิง (สุพิญชา)


ไปเที่ยวทริป ฮ่องกงมากค่ะ สนุกมากๆๆเลย ไกด์+พนักงานให้บริการ เทคแคร์ดีมากเลยค่ะ
คราวหน้าจะจองไปทัวร์เกาหลีนะค่ะ

คุณปอ+คุณนก


ขอบคุณค่ะ ได้รับเงินเรียบร้อยค่ะ
ประทับใจบริการ ของ Asia Gateway มากค่ะ แล้วจะแนะนำให้เพื่อน 

สาวิตรี


พนักงานพูดดีมาก

อ้อม


ไปทัวร์เกาหลี ทริปล่าสุดมาสนุกมาก ไม่คิดว่าไปกับที่นี่จะดีขนาดนี้ ยังไงทริปหน้าจะโทรหาที่แรกเลยครับ ขอบคุณพี่ๆไกด์ทั้ง2คน ที่ดูแลคณะผมด้วยครับ

Noi


ขอบคุณทีมงานนะคะ ที่คอยดูแล ให้ข้อมูลตลอด

คุณวนิดา


Tag : ตั๋วเครื่องบิน จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เวียดนาม แพคเกจทัวร์ฮ่องกง จองตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย สายการบินไทย จองตั๋วเครื่องบินการบินไทย เช็คราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินการบินไทย โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ซื้อตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินในประเทศราคาถูก จองตั๋วนกแอร์ ราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ทัวร์พม่า 
 
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/04745 
Copyright @ 2008 Smileland Travel. All Rights Reserved. Smilelandtravel.com powered by Asia Gateway. 

53 พัฒนาการ 56 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel: 02-722-9898 
Hotline: 084-129-9855 , 090-982-6911  | E-mail: info@smilelandtravel.com  | Fax: 02-321-2737